Aktualności
Zmiany w Zarządzie Spółdzielni
Walne Zgromadzenie Członków S-ni "Flota" wybrało w dn. 14 06 2023 członków Rady Nadzorczej

Po ukonstytuowaniu skład RN jest następujący:
- Zbigniew Ledwoń - Przewodniczący
- Joanna Karska - z-ca Przewodniczącego
- Danuta Ledwoń - sekretarz
- Dariusz Skulski - członek

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FLOTA w Gdyni zawiadamia, że na posiedzeniu w dniu 23.01.2023r. przyjął projekt Uchwały nr 1/01/2023 w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta 2A, 4, Starowiejskiej 13, 15 w Gdyni. Informujemy, że zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. 2001 Nr 4, poz. 27 z późn. zm. ) w/w projekt Uchwały wraz z załącznikami będzie wyłożony do wglądu w siedzibie spółdzielni w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 13/13. Zarząd zwraca się z prośbą do mieszkańców lokali mieszkalnych o potwierdzenie swoich danych, w biurze SM FLOTA w następujących dniach: poniedziałek - środa - piątek, w godzinach 10:00 - 12:00 w terminie od dnia 15.02.2023 do dnia 01.03.2023r.

Ponadto informujemy, że:
 • w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia w/w projektu Uchwały do wglądu osoby uprawnione mogą przedstawić Zarządowi Spółdzielni pisemne wnioski dotyczące zmian do projektu przedmiotowej Uchwały.
 • w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej treści Uchwały Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokalu w nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 2A, 4, Starowiejskiej 13, 15 w Gdyni będzie możliwe zaskarżenie przedmiotowej uchwały do sądu z powodu jej niezgodności z prawem lub jeśli uchwała narusza Pana/Pani interes prawny lub uprawnienia.
 • uchwała, o której mowa w niniejszym zawiadomienie wchodzi w życie z dniem jej podjęcia , chyba, że zostanie zaskarżona przez sąd.

NAGANA

Rada Nadzorcza SM FLOTA udziela nagany Prezesowi Panu Bogusławowi Wabia za niesubordynację i nie wykonanie oraz kolejną odmowę wykonania uchwały Rady Nadzorczej nr 2/VII/2023 i 3/VII/2023 z dnia 04.07.2023r z wpisaniem do akt osobowych.
Jednocześnie zobowiązuje do niezwłocznego dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków dokonanego naruszenia.

Zmiany w Zarządzie Spółdzielni
Rada Nadzorcza SM "Flota" rozwiązała z dniem 31.10.2021 umowę o pracę z panem Ryszardem Skowrońskim.

Z dniem 02.11.2021 na stanowisko wiceprezesa d/s tecznicznych Rada Nadzorcza SM "Flota" podpisała umowę o pracę z panem Krzysztofem Saracenem tel. 668 124 060.
Regulamin parkowania pojazdów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Flota w Gdyni
Regulamin parkowania pojazdów na terenie

Spółdzielni Mieszkaniowej Flota w Gdyni

Obowiązuje od 18.02.2021 r.

 

§1

Podwórze z urządzonymi miejscami postojowymi jest własnością Spółdzielni.

 

§2

Prawo stałego parkowania swoich samochodów mają wyłącznie właściciele lokali mieszkalnych i użytkowych. Właściciel może parkować tylko jeden samochód, do którego wydawany jest jeden pilot.

§3

Najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych nie mają prawa korzystania z miejsc parkingowych.

 

§4

Samochody stale parkujące na podwórzu muszą być zgłoszone w Zarządzie Spółdzielni.

 

§5

Na miejscach parkingowych mogą parkować wyłącznie samochody osobowe.

 

§6

Parkowanie chwilowe jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu zgody Zarządu.

 

§7

Piloty umożliwiające wjazd i wyjazd z parkingu nie mogą być przekazywane osobom nieuprawnionym do korzystania z miejsc parkingowych.

 

§8

Zarząd nie zezwala na samowolne dorabianie lub tworzenie kopii pilotów.

 

§9

Zgubienie pilota należy niezwłocznie zgłosić do Zarządu. Koszty wydania (w tym przeprogramowania) nowego pilota ponosi właściciel mieszkania. Koszt wydania nowego pilota wynosi 250 zł.

 

§10

1. W przypadku naruszeń niniejszego regulaminu lub otrzymywaniu przez Zarząd skarg na danego użytkownika parkingu, w tym dotyczących niestarannego parkowania, parkowania więcej niż jednego samochodu lub powodowania szkód, Zarząd ma prawo cofnięcia zgody na parkowanie i dezaktywację pilota do bramy.

 

2. Ponowne aktywowanie pilota do bramy wiąże się z uzyskaniem zgody Zarządu i poniesieniem wszelkich kosztów operacji. Opłata w takim przypadku, tytułem zaliczki na fundusz remontowy, wynosi 250 zł.REGULAMIN - POBIERZ PLIK

UCHWAŁA - POBIERZ PLIK

Uwaga Mieszkańcy!!
Agencja Mienia Wojskowego rozpoczyna remont stropu pod bramą wjazdową na posesję Spółdzielni Mieszkaniowej "FLOTA" od strony Z.Augusta 2.

Prosimy o wyprowadzenie samochodów z podwórza do dnia 09.11.2020 r.

Remont stropu będzie trwał od 09.11.2020 r. do 26.02.2021 r.

Zarząd SM "FLOTA"

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki za odpady segregowane.

Segregacja odpadów to nie wybór lecz obowiązek.

Stawki za odpady zależą od wielkości mieszkania:

Mieszkania do 45 m kw.  37 zł

od 45 do 60 m kw.  63 zł

od 60 do 80 m kw.  73 zł

powyżej 80 m kw.  90 zł


Bioodpady wrzucamy do brązowego pojemnika, są to biodegradowalne odpady kuchenne czyli:

- skorupki jajek

- uschnięte kwiaty

- roślinne resztki pokarmowe

- fusy po kawie i herbacie

- przeterminowane słodycze

- obierki, odpady warzywne i owocowe

- zabrudzone, zużyte ręczniki papierowe

- przetwory mączne np. pizza, makaron, pierogi, pieczywo

Nie wrzucamy natomiast:

- leków

- liści i trawy

- odchodów zwierzęcych, żwirku, sorbentu

- drewna i płyt wiórowych, trocin

- mięsa, wędlin, ryb, kości

- olei i tłuszczów jadalnych

- nabiału i jego przetworów

- zużytych artykułów higienicznych


Odpady wielkogabarytowe  składamy pod wiatą usytuowaną na podwórku za klatką ul. Starowiejskiej nr 15.


Do żółtego pojemnika wrzucamy plastiki, plastikowe butelki i aluminiowe  puszki wrzucamy zgniecione, metal, worki foliowe, opakowania po wędlinach, owocach , opakowania po farbach i olejach silnikowych, kartoniki po napojach i mleku, czyste worki po cemencie i zaprawach

Do niebieskiego wrzucamy papier i tektury, niewykorzystane tapety bez kleju

Do czarnego pojemnika pozostałe mieszane – papier zbrudzony, pieluchy jednorazowe, zużyte materiały higieniczne, fajans, porcelanę, drobne elementy drewniane, piasek i trociny z kuwet zwierząt

Do zielonego wrzucamy szkło, butelki, pojemniki po kosmetykach i lekach, słoiki bez zakrętek,

Nie wyrzucamy tutaj luster i szyb, porcelany, kryształów (trafiają do zmieszanych)


Jeżeli nie będziemy segregować śmieci to grożą nam wszystkim wysokie kary, nadmieniamy że będą śmieci kontrolowane i nie będą zabierane,  obecnie śmietniki są zaczipowane i będzie wiadomo z której klatki wyrzucane są śmieci i dana klatka będzie odpowiadać finansowo.


Segregacja to nie wybór tylko obowiązek!!!!

Odpady


Uwaga, przypominamy o prawidłowym parkowaniu na podwórku.

Według Statutu SM "Flota", rozdział XIII.  GARAŻE. PARKOWANIE SAMOCHODÓW, § 48:

 1. Parking jest własnością Spółdzielni.
 2. Prawo stałego parkowania swoich samochodów mają wyłącznie właściciele lokali mieszkalnych i użytkowych. Każdy z właścicieli może parkować tylko jeden samochód.
 3. Najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych nie mają prawa korzystania z parkingu.
 4. Samochody stale parkujące muszą być zgłoszone w Zarządzie Spółdzielni.
  Na parkingu mogą parkować tylko samochody osobowe małych i średnich rozmiarów.
 5. Samochody można parkować tylko w wyznaczonych miejscach.
 6. Piloty umożliwiające wjazd i wyjazd z parkingu nie mogą być przekazywane osobom nie uprawnionym do korzystania z parkingu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 S.M. Flota
projekt i wykonanie tworzenie stron www sinner studio